ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 249194 คน
(5) มากที่สุด 62.44 %
(4) มาก 10.35 %
(3) ปานกลาง 8.75 %
(2) น้อย 8.42 %
(1) น้อยที่สุด 10.04 %
กฎหมายใหม่
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔(ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔(ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กำหนดขั้นตอนการขอความเห็นชอบ การตรวจรถและการจดทะเบียนและภาษีสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2564(ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2564(มีผลใช้บังคับวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2564(มีผลใช้บังคับวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔(เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการแจ้งไม่เสียภาษีรถตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และการแจ้งใช้รถสำหรับรถที่แจ้งไม่เสียภาษีรถ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔ ) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ (การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ที่สิ้นอายุเกินกว่า ๓ ปี ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๔(ขยายระยะเวลา การยกเว้นทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ กรณีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกินกว่า ๑ ปี หรือ ๓ ปี ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๔(การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ และการทดสอบขับรถบนถนนหรือทางหลวงตามเส้นทางที่นายทะเบียนกำหนด ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน กรณีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน ๑ ปี ระหว่างวันที่ ๑๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ยกเว้นการทดสอบขับรถ กรณีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกินกว่า ๓ ปี ระหว่างวันที่ ๑๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๔) ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจกานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔(การนำรถมาเปลี่ยนประเภทเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ยื่นขอดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๕ สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ หรือที่สถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) ของรถนั้นตั้งอยู่ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสภาพของผู้ได้รับหนังสือรับรองโรงเรียนสอนขับรถ กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาเปลี่ยนสภาพเป็นนิติบุคคลและกรณีเป็นนิติบุคคลมีการควบรวมกิจการเปลี่ยนสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔(แก้ไขระยะเวลา การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเป็นไม่เกินหกเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน และปรับกระบวนการดำเนินงานให้เป็นรูปแบบใหม่) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ให้ยกเว้นการทดสอบข้อเขียนกรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน ๑ ปี ระหว่างวันที่ ๔ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔ และให้ยกเว้นการทดสอบขับรถ กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน ๓ ปี ระหว่างวันที่ ๔ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. ๒๕๖๔(กำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นขอรับ และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๔(กำหนดให้การขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่แพทยสภากำหนด ประกอบการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาต) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔(กำหนดยกเว้นการใช้หลักฐานหนังสือรับรองระบบการทำงานรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถกับศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ประกอบการตรวจสภาพรถเพื่อชำระภาษีประจำปีตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการชั่วคราวถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน เพื่อขยายอายุการใช้งานจาก ๙ ปี เป็น ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔((กำหนดขั้นตอนและเอกสารประกอบในการยื่นขอดำเนินการขยายอายุการใช้งานรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อขยายอายุการใช้งานจาก ๙ ปีเป็น ๑๒ ปี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก ๙ เป็น ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔((กำหนดให้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและ ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ต้องผ่านการตรวจสภาพรถรายการที่กำหนด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน โครงสร้างและตัวถัง ที่นั่งผู้ขับรถ ที่นั่งคนโดยสาร และพนักพิงศรีษะ เข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย สีรถ เครื่องปรับอากาศ และที่เก็บสัมภาระ จึงจะได้รับการขยายอายุการใช้งานจาก ๙ ปี เป็น ๑๒ ปีนับแต่ วันที่รถยนต์นั้นจดทะเบียนครั้งแรก ตามกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI-METER) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔((ให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI METER) ที่ได้รับการขยายอายุการใช้งานเป็นสิบสองปี โดยให้มาตรค่าโดยสารที่ติดตั้งกับรถดังกล่าวให้มีอายุการใช้งาน ๑๒ ปี นับแต่วันใช้งานครั้งแรก ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563(แก้ไขเพิ่มเติมการดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเลิกใช้รถ การยกเลิกการจดทะเบียนรถเนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่า (แบบลิสซิ่ง) หรือสัญญาอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน และการระงับทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบสามปี สำหรับการประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและการประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้สามารถดำเนินการได้พร้อมกับการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (ขส.บ.11) อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการออกเอกสารและเครื่องหมายกำกับรถเพื่อนำรถไปใช้ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2563(กำหนดเอกสารที่ใช้และขั้นตอนการยื่นขอรับเครื่องหมายกำกับรถเพื่อนำรถไปใช้ระหว่างประเทศ ) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax พ.ศ. ๒๕๖๓(ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563(เพื่อให้การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งทุกประเภทสามารถดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป ) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563(เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล เป็นข้อ 53 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓(ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗/๑) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓(ให้เพิ่มเติม บทเฉพาะกาล ข้อ ๓๗) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒(สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขปรับปรุงวิธีการสัดส่วนการจ่ายเงินสินบนให้สูงขึ้น และแก้ไขปรับปรุงวิธีการแจ้งความนำจับและการขอรับเงินสินบนให้ง่ายและสะดวกขึ้น ) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. 2561(ใช้บังคับ 3 มีนาคม 2561) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒(ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2562(ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๕ ง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2562(ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๗ ง ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์บริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562(จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 62 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้่วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562(กำหนดแนวทางการจดทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐและการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงรถและกำหนดเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอจดทะเบียนรถที่ได้มาจากการขายทอดตลาดที่เข้มงวดขึ้น) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออก การต่ออายุ การพักใช้และเพิกถอน ใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๒(ระเบียบนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศลงราชกิิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๗ ง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) มีผลใช้บังคับ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๑(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ระเบียบลงราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีผล ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๑(ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI - METER) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560((ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 300ง วันที่ 4 ธันวาคม 2560)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษ พ.ศ. 2560(ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษ พ.ศ. 2560 ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560(ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560 ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการกำหนดสีและลักษณะรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐(ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถและเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560(สาระสำคัญ 1. กำหนดให้รถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป ที่นั่งตอนหน้าที่อยู่ด้านริมสุดต้องมีพนักพิงศีรษะ สำหรับที่นั่งอื่นอาจมีพนักพิงศีรษะหรือไม่ก็ได้ (จากเดิมทุกที่นั่งต้องมีพนักพิงศีรษะ) 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559(สาระสำคัญ : กำหนดให้เพื่มการอบรมและเนื้อหาหลักสูตรสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว (2 ปี) ใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคล (5 ปี) ใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม จากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙(ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI METER) พ.ศ. 2559(ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามคำสั่งผู้ตรวจการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘(ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อทดแทนรถยนต์รับจ้างสามล้อคันเดิม พ.ศ. ๒๕๕๘(ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558(แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเดิม โดยปรับปรุงมาตรการการพักใช้และระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาตขับรถให้เข้มข้นยิ่งขึ้น) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน 12 ที่นั่ง และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558(ยกเลิกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2558) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557(ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗(ใช้บังคับวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการแจ้งไม่ใช้รถและการแจ้งใช้รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗(ประกาศใช้บังคับ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ 2557 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖(ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖) ดาวน์โหลด
หนังสือกรมการจขนส่งทางบก ที่ คค 0408/ว.67 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 เรื่อง ระเบียบและประกาศกรมการขนส่งทางบก จำนวน 4 ฉบับ (ระเบียบปรับทั่วไทย, ประกาศมอบอำนาจเปรียบเทียบปรับ, ระเบียบพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ-กม.ขนส่ง, และระเบียบยึด พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ-กม.รถยนต์) (แจ้งเวียนระเบียบและประกาศรวม 4 ฉบับ ดังนี้ 1. ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 2. ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 3. ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามคำสั่งผู้ตรวจการ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 4. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มอบอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่ง ทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่มีโทษปรับสถานเดียว ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 ) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย ตรวจดู และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 13 มกราคม 2557 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 36 ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการชำระภาษีประจำปี ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556(แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีรถประจำปีผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย ตรวจดู และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2554(กำหนดประเภทข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่ทงทางบก การขอตรวจดูหรือขอสำเนา หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาต และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีให้เปิดผย ตรวจดู หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง) ดาวน์โหลด
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556(ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2556(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 90 ง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถและเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2555 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถของพนักงานตรวจสภาพตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๕(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2555(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการออกเอกสารและเครื่องหมายกำกับรถเพื่อนำรถไปใช้ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด