ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 41161 คน
(5) มากที่สุด 95.53 %
(4) มาก 0.41 %
(3) ปานกลาง 0.36 %
(2) น้อย 0.47 %
(1) น้อยที่สุด 3.22 %
ข่าวสำนักกฎหมาย
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ 2/2562 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ 2/2562 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ 1/2562 รายละเอียด
รายงานผลการประชุมตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. (รวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เข้าด้วยกัน) ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๑๓๒๗/๒๕๖๐ รายละเอียด
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 427/2561 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติ การสั่งการ การลงนาม ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการสั่งซื้อ การสั่งจ้าง การเลิกซื้อ การเลิกจ้าง การลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในสัญญาหรือขอตกลง ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งวินและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2561 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2560 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2560 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2560 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. (รวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เข้าด้วยกัน) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการยกร่างอนุบัญญัติ (Steering Committee) ๑/๒๕๖๐ รายละเอียด
รายงานผลการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับการใช้ความเร็วที่เหมาะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ รายละเอียด
รายงานผลการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... รายละเอียด
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนร่างกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๔๔๙ รายละเอียด
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างรัฐและองค์กรด้านการขนส่ง รายละเอียด
การประชุมหารือเรื่องการจำกัดความสูงของรถพ่วง รายละเอียด
การสัมมนาร่างพระราชบัญญัติเชื้อเพลิงถ่านหิน พ.ศ..... รายละเอียด
การจัดสรรให้ลูกจ้างชั่วคราวเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของทางราชการ รายละเอียด
ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย (เล่ม ๒) รายละเอียด
ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย (เล่ม ๑) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (ล่าสุด) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2559 (ส่งวาระเพิ่มเติม) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2559 รายละเอียด
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 188/1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation : IO) กรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
ขอให้ทบทวนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 9/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมาย) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 8/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 7/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 6/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ ครั้งที่ 5/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2558 เพิ่มเติม รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2558 (วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก) รายละเอียด
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้เป็นฉบับเดียว) ครั้งที่ 2 รายละเอียด
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้เป็นฉบับเดียว) ครั้งที่ 2 รายละเอียด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค 0408/ว.324 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 (ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับ) รายละเอียด
หนังสือที่ คค 0408/ว.299 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สรุปประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้เป็นฉบับเดียว) รายละเอียด
เพิ่มเติมเอกสารแนบ การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2557 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2557 รายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ (การยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ คำสั่งต่างๆ) รายละเอียด
เผยแพร่การขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของกลุ่มนิติกรรมและคดี รายละเอียด
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมาย) ร่างที่ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในวาระที่ 3 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556) รายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ คค 0408/ว038 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่มีสภาพใช้บังคับเช่นเดียวกับกฎ รายละเอียด