ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 305743 คน
(5) มากที่สุด 63.8 %
(4) มาก 11.74 %
(3) ปานกลาง 7.85 %
(2) น้อย 7.58 %
(1) น้อยที่สุด 9.03 %
ข่าวสำนักกฎหมาย
แบบรับฟังความคิดเห็นการทบทวนประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดรัศมีวงเลี้ยวและระยะท้ายปัดของรถ พ.ศ. 2552 รายละเอียด
แบบรับฟังความคิดเห็นการทบทวนกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2549) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบำรุงรักษารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. .... รายละเอียด
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกม.ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเิ่มเติม รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ รายละเอียด
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กทดแทนรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างคันเดิม พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพของเครื่องดับเพลิง สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ ๔ (รถบรรทุกวัสดุอันตราย) พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเข็มขัดนิรภัยและประเภทของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย พ.ศ. 2555 รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน 2 (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถและเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสาร ของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ (แจ้งช่องทางการส่งความคิดเห็น)) รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสาร ของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานย่อยด้านการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ.1968 ระเบียบฯ 1/2563 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ 1/2563 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการและกรณีไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย รายละเอียด
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ 2/2562 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ 2/2562 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ 1/2562 รายละเอียด
รายงานผลการประชุมตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. (รวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เข้าด้วยกัน) ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๑๓๒๗/๒๕๖๐ รายละเอียด
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 427/2561 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติ การสั่งการ การลงนาม ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการสั่งซื้อ การสั่งจ้าง การเลิกซื้อ การเลิกจ้าง การลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในสัญญาหรือขอตกลง ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งวินและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2561 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2560 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2560 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2560 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. (รวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เข้าด้วยกัน) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการยกร่างอนุบัญญัติ (Steering Committee) ๑/๒๕๖๐ รายละเอียด
รายงานผลการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับการใช้ความเร็วที่เหมาะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ รายละเอียด
รายงานผลการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... รายละเอียด
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนร่างกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๔๔๙ รายละเอียด
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างรัฐและองค์กรด้านการขนส่ง รายละเอียด
การประชุมหารือเรื่องการจำกัดความสูงของรถพ่วง รายละเอียด
การสัมมนาร่างพระราชบัญญัติเชื้อเพลิงถ่านหิน พ.ศ..... รายละเอียด
การจัดสรรให้ลูกจ้างชั่วคราวเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของทางราชการ รายละเอียด
ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย (เล่ม ๒) รายละเอียด
ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย (เล่ม ๑) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (ล่าสุด) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2559 (ส่งวาระเพิ่มเติม) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2559 รายละเอียด
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 188/1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation : IO) กรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
ขอให้ทบทวนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 9/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมาย) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 8/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 7/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 6/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ ครั้งที่ 5/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2558 เพิ่มเติม รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2558 (วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก) รายละเอียด
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้เป็นฉบับเดียว) ครั้งที่ 2 รายละเอียด
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้เป็นฉบับเดียว) ครั้งที่ 2 รายละเอียด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค 0408/ว.324 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 (ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับ) รายละเอียด
หนังสือที่ คค 0408/ว.299 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สรุปประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้เป็นฉบับเดียว) รายละเอียด
เพิ่มเติมเอกสารแนบ การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2557 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2557 รายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ (การยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ คำสั่งต่างๆ) รายละเอียด
เผยแพร่การขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของกลุ่มนิติกรรมและคดี รายละเอียด
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมาย) ร่างที่ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในวาระที่ 3 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556) รายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ คค 0408/ว038 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่มีสภาพใช้บังคับเช่นเดียวกับกฎ รายละเอียด