ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 249194 คน
(5) มากที่สุด 62.44 %
(4) มาก 10.35 %
(3) ปานกลาง 8.75 %
(2) น้อย 8.42 %
(1) น้อยที่สุด 10.04 %
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฏหมาย
   ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน และการรับรองระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถ สำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2564)
 
[1] เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน และการรับรองระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถ สำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2564