ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 245469 คน
(5) มากที่สุด 61.9 %
(4) มาก 10.49 %
(3) ปานกลาง 8.87 %
(2) น้อย 8.54 %
(1) น้อยที่สุด 10.19 %
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฏหมาย
   ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบบริการทางเลือก พ.ศ. ....
 
[1] รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบบริการทางเลือก พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 13 - 30 พฤศจิกายน 2563