ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 47791 คน
(5) มากที่สุด 95.75 %
(4) มาก 0.43 %
(3) ปานกลาง 0.4 %
(2) น้อย 0.51 %
(1) น้อยที่สุด 2.9 %
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฏหมาย
   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเข็มขัดนิรภัยและประเภทของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
 
[1] ประกาศนี้ยังมีความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ พัฒนาการของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของประชาชนหรือไม่ เพียงใด
 
[2] มีสถิติการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามประกาศอย่างไร
 
[3] มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ประกาศนี้หรือไม่ อย่างไร
 
[4] มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หรือการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับประกาศนี้กี่เรื่อง และในประเด็นใด
 
[5] กฏเกณฑ์เกี่ยวกับระบบอนุญาตและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในประกาศนี้ (ถ้ามี) ยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ อย่างไร
 
[6] การบังคับใช้ประกาศนี้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
 
[7] ประชาชนมีภาระหรือรัฐมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามและบังคับให้เป็นไปตามประกาศนี้อย่างไร
 
[8] เกิดผลที่ไม่คาดคิดหรือไม่พึงประสงค์หรือไม่
 
[9] ประกาศนี้คุ้มค่าหรือได้สัดส่วนเมื่อเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการให้เป็นไปตามประกาศหรือไม่ อย่างไร
 
[10] สมควรยกเลิก แก้ไข ปรับปรุงประกาศนี้หรือกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกประกาศนี้หรือไม่ อย่างไร
 
[11] สมควรดำเนินการอื่นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือมีข้อเสนออื่นหรือไม่ อย่างไร