ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 79211 คน
(5) มากที่สุด 83.26 %
(4) มาก 8.08 %
(3) ปานกลาง 2.39 %
(2) น้อย 2.27 %
(1) น้อยที่สุด 4 %
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฏหมาย
   ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
[1] ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563