ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 49126 คน
(5) มากที่สุด 95.85 %
(4) มาก 0.43 %
(3) ปานกลาง 0.39 %
(2) น้อย 0.5 %
(1) น้อยที่สุด 2.84 %
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฏหมาย
   ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักฐานรับรองผลการเรียน พ.ศ. ....
 
[1] ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักฐานรับรองผลการเรียน พ.ศ. ....