ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 305743 คน
(5) มากที่สุด 63.8 %
(4) มาก 11.74 %
(3) ปานกลาง 7.85 %
(2) น้อย 7.58 %
(1) น้อยที่สุด 9.03 %
บทความที่น่าสนใจ
ข้อหารือ กรณีรถที่ตัดหม้อพักหรือเครื่องระงับเสียงออก เป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ดาวน์โหลด
หนังสือชี้แจงผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีแจ้งไม่ใช้รถแล้วขอคืนภาษีรถประจำปีที่ชำระไป ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัย ในรถโดยสารสาธารณะ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
OCS วารสารกฎหมายเปรียบเทียบ ดาวน์โหลด
เสียชีวิตก่อนนำเลขออกประมูล ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการยกร่างกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล และรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... (ฉบับสมบูรณ์) ดาวน์โหลด
หารือปัญหาข้อกฎหมาย ดาวน์โหลด
หารือการจดทะเบียนรถพยาบาลของมูลนิธิอัลมะฮัดอัลอิสลามีบาตัสกูบู ดาวน์โหลด
ขอหารือเรื่องรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของโรงเรียน ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
หารือเรื่องการดำเนินงานในรูปแบบของผู้ประกอบการรับจัดการขนส่ง ดาวน์โหลด
หารือการประมูลหมายแผ่นป้ายทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดาวน์โหลด
หารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (เบตง) ดาวน์โหลด
ข้อหารือการโอนรถหมายเลขทะเบียน ๕กฮ ๓๗๐๒ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
หารือปัญหาเกี่ยวกับรถลากจูง (มีเครื่องทุ่นแรง) ดาวน์โหลด
หารือการทำประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ดาวน์โหลด
ขอความอนุเคราะห์ยืนยันความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางนถบรรทุก ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย(ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถของพนักงานตรวจสภาพตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๕) ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย(ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดกระจกกันลมหน้า กระจกกันลมหลัง และส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจกรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีเครื่องปรับอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๗) ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิเห็น เรื่อง "ปัญหากฎหมายการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ" ดาวน์โหลด
รายงานการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ดาวน์โหลด
รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ดาวน์โหลด
การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย" ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการพัฒนาระบบ e-Learning และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ที่ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรด้านการตรวจสภาพรถทั้งภาครัฐและเอกชน ดาวน์โหลด
การประชุมระดมความคิดเห็น “ปลดล็อคอุปสรรค ปรับกฎเกณฑ์ เพื่อ SMEs ไทย ส่งเสริมให้ธุรกิจร้านอาหาร สตรีทฟู้ด และฟู้ดทรัคเติบโต” ดาวน์โหลด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. .... ดาวน์โหลด
รายงานการฝึกอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 16” ดาวน์โหลด
โครงการศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ดาวน์โหลด
รายงานสัมมนาการปรับปรุงกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมประชุม "กรณีสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทยขอใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์พิเศษ" ดาวน์โหลด
รายงานผลการสัมมนาเรื่อง นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา 1st International ADR Conference ดาวน์โหลด
การประชุมคณะทำงานเพื่อการศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติวิสาหกืจเริ่มต้น พ.ศ. .... ดาวน์โหลด
รายงานผลการสัมมนา "โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (e Tuk Tuk)" 10 ตค. 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8 ธค.2560 ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการของเสียจากซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๓ ดาวน์โหลด
สัมมนาหัวข้อ เรื่อง องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด
สัมมนาหัวข้อ เรื่อง องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด
รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ โครงการบูรณาการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายใต้โครงการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบองค์รวม ดาวน์โหลด
สรุปการประชุมชี้แจงความคืบหน้าการพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ดาวน์โหลด
รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"แนวงทางการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย" ดาวน์โหลด
รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เปิดอนาคตโลจิสติกส์ไทย ด้วยสถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ" ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรใหม่" ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
รายงานผลการประชุมพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารปัจจุบันที่ต้องการเปลี่ยนเป็นรถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก ดาวน์โหลด
รายงานผลการสัมมนาวิชาการ "บริบทใหม่ของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น" ดาวน์โหลด
สรุปมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ดาวน์โหลด
รายงานผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการเข้าถึงข้อมูลการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center) ครั้งที่ 3/2559 ดาวน์โหลด
รายงานผลการประชุมสัมมนา เรื่อง การนำหลักการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สิน (Asset Sharing) มาใช้ในคดียาเสพติดของประเทศไทย ดาวน์โหลด
รายงานผลการประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรมให้ปลอดภัย (Digital Signature) ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมการสัมมนาโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
รายงานผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ดาวน์โหลด
การจัดทำสรุปข้อเท็จจริงตามแนวทางหรือแม่แบบการดำเนินคดีปกครอง(Case Summary Templates) ดาวน์โหลด
บทความทางกฎหมาย เรื่อง "ใช้ป้ายแดงผิดกฎหมายหรือไม่" ดาวน์โหลด
เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ดาวน์โหลด
test ดาวน์โหลด
ประวัติของสำนักกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก ดาวน์โหลด
รวมความเห็นฉบับย่อข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่น รวม 70 เรื่อง ดาวน์โหลด
กรมการขนส่งทางบกหารือข้อกฎหมายกรณีการนำรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ไปใช้วิ่งรับส่งคนโดยสารนอกเขตจังหวัดที่จดทะเบียน และมีการตั้งจุดจอดรับคนโดยสาร (ตั้งจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดชลบุรี) ในลักษณะที่ทำเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว ดาวน์โหลด
การตีความเกี่ยวกับกรณีผู้ขับรถต้องมีสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับรถ ดาวน์โหลด
กรมการขนส่งทางบกหารือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กที่สิ้นอายุแล้วและมีการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ดาวน์โหลด
กระทรวงคมนาคมหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์สาธารณะ ดาวน์โหลด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) ดาวน์โหลด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... ที่กรมการขนส่งทางบกปรับปรุงใหม่ ดาวน์โหลด
การใช้ถ้อยคำ “ใด” “หนึ่ง” กับ “หนึ่ง” “ใด” ดาวน์โหลด