ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 249519 คน
(5) มากที่สุด 62.49 %
(4) มาก 10.33 %
(3) ปานกลาง 8.74 %
(2) น้อย 8.41 %
(1) น้อยที่สุด 10.03 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ร่างระเบียบระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕) แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน 2565) แสดงความเห็น
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เปิดรับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ 6 – 20 มิถุนายน 2565) แสดงความเห็น
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เปิดรับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ 6 – 20 มิถุนายน 2565) แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) แสดงความเห็น
ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 12-26 พฤษภาคม 2565) แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕(รายละเอียดปรากฎตามเอกสานแนบ) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และการแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔(ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔(ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กำหนดขั้นตอนการขอความเห็นชอบ การตรวจรถและการจดทะเบียนและภาษีสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การติดวัสดุสำหรับกรองแสงแดดสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดท้องที่ที่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถใช้วิธีตกลงราคานอกจากการใช้มาตรค่าโดยสาร พ.ศ. ๒๕๖๕(ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบเครื่องกำเนิดพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (UN R100)(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๖๘ ง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
หนังสือซักซ้อม ด่วนที่สุด ที่ คค๐๔๑๗.๒/ว๒๒๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การควบคุม กำกับดูแล การใช้เครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง)(เครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง)) ดาวน์โหลด
รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒, กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๑) ออกตามความพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๒) ออกตามความพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒(รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒, กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๑) ออกตามความพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๒) ออกตามความพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒) ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ การอบรมและทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๗)(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
รายงานผลคดีศาลปกครองกลาง(คดีหมายเลขดำที่ ๔๘๑/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๔/๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด(คดีหมายเลขดำที่ อ. 595/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1111/2563) ดาวน์โหลด
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
ข้อหารือ กรณีรถที่ตัดหม้อพักหรือเครื่องระงับเสียงออก เป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ดาวน์โหลด
หนังสือชี้แจงผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีแจ้งไม่ใช้รถแล้วขอคืนภาษีรถประจำปีที่ชำระไป ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัย ในรถโดยสารสาธารณะ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
แบบรับฟังความคิดเห็นการทบทวนกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2549) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบำรุงรักษารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. .... รายละเอียด
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกม.ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเิ่มเติม รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ รายละเอียด
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ รายละเอียด
อ่านต่อ...