ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 37341 คน
(5) มากที่สุด 95.23 %
(4) มาก 0.44 %
(3) ปานกลาง 0.32 %
(2) น้อย 0.5 %
(1) น้อยที่สุด 3.51 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย) รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 2561 ถึง 13 ธ.ค.2561 แสดงความเห็น
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษ๊ประจำปีให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย) แสดงความเห็น
ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ การขอต่ออายุ การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนต์ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักฐานรับรองผลการเรียน พ.ศ. .... แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ. 2560(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 81 ก วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 81 ก วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2560(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2560 เป็นต้นไป (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 22 ก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560) สาระสำคัญ 1. กำหนดอำนาจเพิ่มเติมให้นายทะเบียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบที่มีสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) ของผู้นั้นตั้งอยู่ พิจารณาเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะของผู้นั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (2) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถขับรถจักรยานยนต์สาธารณะได้ (3) ให้หรือยินยอมให้ผู้อื่นขับรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเพื่อการรับจ้างหรือใช้หมายเลขประจำตัวคนขับของตน (4) ใช้หมายเลขประจำตัวคนขับไม่ตรงตามที่คณะกรรมการกำหนดให้ (5) ไม่ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อการรับจ้างเกินหกเดือนโดยไม่มีเหตุอันสมควร (6) มีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่ากระทำการอันเป็นภัยต่อผู้โดยสาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 2. กำหนดขั้นตอนและวิธีการพิจารณาและมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะไว้โดยเฉพาะ) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๑(ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI - METER) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560((ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 300ง วันที่ 4 ธันวาคม 2560)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษ พ.ศ. 2560(ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษ พ.ศ. 2560 ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑(๑. การจัดให้มีหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถ ให้ขยายวันใช้บังคับจากเดิม "๑๙ กันยายน ๒๕๖๑" เป็นวันที่ "๑ มกราคม ๒๕๖๔" ๒. การจัดให้มีหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย ให้ขยายวันใช้บังคับจากเดิม "๑๙ กันยายน ๒๕๖๑" เป็นวันที่ "๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒") ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสิรค้า และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตุ้บรรทุกสินค้า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. ๒๕๖๑(๑. ประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป กับรถดังต่อไปนี้ (๑) รถที่จดทะเบียนใหม่ (๒) รถที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่มีการเปลี่ยนตัวถังหรือเปลี่ยนลักษณะรถ (๓) รถที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๑๕๒๒ แล้วนำมาจดทะเบียนใหม่และมีการเปลี่ยนตัวถังหรือลักษณะรถ ๒. รถที่จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ให้ใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้าที่ได้ติดตั้งไว้เดิม แต่อาจแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. ๒๕๖๑(ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๒ ง ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑) มีผลบังคับ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ ๘๙๓/๑/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจในการให้ความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตจังหวัดอื่น(คำสั่งนี้ยกเลิกคำสั่งเดิมทั้งสองฉบับซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๓๕ ที่ได้มีการยกเลิกไปแล้ว และมีการแยกการมอบอำนาจทั้งในเขตกรุงเทพและในเขตต่างจังหวัด ในคำสั่งฉบับใหม่นี้การมอบอำนาจทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัดจะรวมเป็นฉบับเดียวกัน และอธิบดีมอบอำนาจให้ขนส่งจังหวัดเป็นผู้พิจารณาโดยตรง จากเดิมมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด) ดาวน์โหลด
รายละเอียดของรถ จำนวนรถ 622 คัน(จำนวน 622 คัน) ดาวน์โหลด
การดำเนินการกับรถที่ผู้ให้บริการระบบติดตามรถปิดกิจการ(ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 159/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เกี่ยวกับเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 161/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติทางเทคนิคการประกวดราคา) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
รายงานผลการเข้าร่วมประชุม "กรณีสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทยขอใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์พิเศษ" ดาวน์โหลด
รายงานผลการสัมมนาเรื่อง นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา 1st International ADR Conference ดาวน์โหลด
การประชุมคณะทำงานเพื่อการศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติวิสาหกืจเริ่มต้น พ.ศ. .... ดาวน์โหลด
รายงานผลการสัมมนา "โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (e Tuk Tuk)" 10 ตค. 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8 ธค.2560 ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
รายงานผลการประชุมตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. (รวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เข้าด้วยกัน) ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๑๓๒๗/๒๕๖๐ รายละเอียด
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 427/2561 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติ การสั่งการ การลงนาม ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการสั่งซื้อ การสั่งจ้าง การเลิกซื้อ การเลิกจ้าง การลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในสัญญาหรือขอตกลง ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งวินและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2561 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียด
อ่านต่อ...