ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 45461 คน
(5) มากที่สุด 95.75 %
(4) มาก 0.41 %
(3) ปานกลาง 0.38 %
(2) น้อย 0.49 %
(1) น้อยที่สุด 2.97 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนต์ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ สมรรถนะ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบระบบห้ามล้อสำหรับรถจักรยานยนต์ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับรองแบบเครื่องกำเนิดพลังงาน ระบบส่งกำลัง และระบบไอเสีย ที่ทำงานร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงของรถจักรยานยนต์ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขการบำรุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๖๓(ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๔๒ ก วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓(มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๒๙ ก วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓(ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗/๑) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓(ให้เพิ่มเติม บทเฉพาะกาล ข้อ ๓๗) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒(สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขปรับปรุงวิธีการสัดส่วนการจ่ายเงินสินบนให้สูงขึ้น และแก้ไขปรับปรุงวิธีการแจ้งความนำจับและการขอรับเงินสินบนให้ง่ายและสะดวกขึ้น ) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารที่กรมการขนส่งทางบกดำเนินการ(แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ ขบ. ดำเนินการ ) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติด้านการลุกไหม้ การลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร พ.ศ. ๒๕๖๓(มีสาระสำคัญ ดังนี้ ๑. บรรดาวัสดุที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กาหนดคุณสมบัติด้านการลุกไหม้ การลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้ ๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับรถที่จดทะเบียนใหม่ รถที่มีการเปลี่ยนตัวถัง รถที่ได้ จดทะเบียนไว้แล้วแต่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วนามาจดทะเบียนใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนตัวถัง และรถที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบหรือการตกแต่งรถซึ่งต้องใช้วัสดุตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ตามกาหนดเวลา ดังต่อไปนี้ (ก) วัสดุที่นามาใช้ประกอบหรือตกแต่งเป็นที่นั่งและผ้าม่าน ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป (ข) วัสดุที่นามาใช้ประกอบหรือตกแต่งเป็นผนัง ที่บุผนัง ที่ปูพื้นและพื้นรถ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ประกาศนายทะเบียนกลาง ๒ ฉบับ เรื่อง ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หรือเอกชนที่เป็นคู่สัญญาเดินรถร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร เส้นทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมาหนครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร เส้นทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมาหนครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง (ตามแนวทางปฏิรูปช่วงถ่ายโอนการกำกับดูแล) พ.ศ. ๒๕๖๒(ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ ๓๖๙/๒๕๖๓ เรื่อง การยกเลิกคำสั่งกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์สาธารณะตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คำสั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ดาวน์โหลด
ซักซ้อมการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)(หนังสือที่ คค ๐๔๐๙.๕/ว.๕๒๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ดาวน์โหลด
ซักซ้อมการเปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ และการให้บริหารหน่วยเคลื่อนที่ด้านใบอนุญาตขับรถ และด้านทะเบียนและภาษีรถ(ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 159/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เกี่ยวกับเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 161/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติทางเทคนิคการประกวดราคา) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
การประชุมระดมความคิดเห็น “ปลดล็อคอุปสรรค ปรับกฎเกณฑ์ เพื่อ SMEs ไทย ส่งเสริมให้ธุรกิจร้านอาหาร สตรีทฟู้ด และฟู้ดทรัคเติบโต” ดาวน์โหลด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. .... ดาวน์โหลด
รายงานการฝึกอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 16” ดาวน์โหลด
โครงการศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ดาวน์โหลด
รายงานสัมมนาการปรับปรุงกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมประชุม "กรณีสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทยขอใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์พิเศษ" ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ 1/2563 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการและกรณีไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย รายละเอียด
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ 2/2562 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ 2/2562 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ 1/2562 รายละเอียด
รายงานผลการประชุมตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รายละเอียด
อ่านต่อ...