ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 47791 คน
(5) มากที่สุด 95.75 %
(4) มาก 0.43 %
(3) ปานกลาง 0.4 %
(2) น้อย 0.51 %
(1) น้อยที่สุด 2.9 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบบริการทางเลือก พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563(โดยประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขการบำรุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๖๓(ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๔๒ ก วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563(แก้ไขเพิ่มเติมการดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเลิกใช้รถ การยกเลิกการจดทะเบียนรถเนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่า (แบบลิสซิ่ง) หรือสัญญาอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน และการระงับทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบสามปี สำหรับการประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและการประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้สามารถดำเนินการได้พร้อมกับการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (ขส.บ.11) อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการออกเอกสารและเครื่องหมายกำกับรถเพื่อนำรถไปใช้ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2563(กำหนดเอกสารที่ใช้และขั้นตอนการยื่นขอรับเครื่องหมายกำกับรถเพื่อนำรถไปใช้ระหว่างประเทศ ) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax พ.ศ. ๒๕๖๓(ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ สำหรับรถยนตรับจ้างบรรทกุคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ (เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางในส่วนที่เกี่ยวกับการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (ขส.บ.๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๓(มอบหมายอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (ขส.บ.11) สำหรับการประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง และการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พ.ย. 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การจัดให้มีสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ (ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย) พ.ศ. 2563(การจัดให้มีสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ (ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย) ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการออกเอกสารและเครื่องหมายกำกับรถเพื่อนำรถไปใช้ระหว่างประเทศ(สาระสำคัญ เป็นการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการออกเอกสารและเครื่องหมายกำกับรถเพื่อนำรถไปใช้ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพื่อให้การออกเอกสารและเครื่องหมายกำกับรถเพื่อนำรถไปใช้ระหว่างประเทศ สอดคล้องกับความตกลงที่เพิ่มเติมขึ้น ได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระยะแรก และบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนของสินค้าและบุคคลที่จุดผ่านแดนเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และแม่สอด ราชอาณาจักรไทย เป็นการเพิ่มเติม ) ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การจัดให้มีสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย)(สาระสำคัญ เป็นการจัดให้มีสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย)) ดาวน์โหลด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2543 (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2543 การวางแบบกฎหมาย ) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 159/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เกี่ยวกับเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 161/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติทางเทคนิคการประกวดราคา) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย" ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการพัฒนาระบบ e-Learning และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ที่ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรด้านการตรวจสภาพรถทั้งภาครัฐและเอกชน ดาวน์โหลด
การประชุมระดมความคิดเห็น “ปลดล็อคอุปสรรค ปรับกฎเกณฑ์ เพื่อ SMEs ไทย ส่งเสริมให้ธุรกิจร้านอาหาร สตรีทฟู้ด และฟู้ดทรัคเติบโต” ดาวน์โหลด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. .... ดาวน์โหลด
รายงานการฝึกอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 16” ดาวน์โหลด
โครงการศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กทดแทนรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างคันเดิม พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพของเครื่องดับเพลิง สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ ๔ (รถบรรทุกวัสดุอันตราย) พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเข็มขัดนิรภัยและประเภทของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย พ.ศ. 2555 รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน 2 (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถและเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียด
อ่านต่อ...