ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 305743 คน
(5) มากที่สุด 63.8 %
(4) มาก 11.74 %
(3) ปานกลาง 7.85 %
(2) น้อย 7.58 %
(1) น้อยที่สุด 9.03 %
แบบสัญญาต่างๆ
- แบบฟอร์มสัญญาจ้างทั่วไป  
- แบบฟอร์มสัญญาแลกเปลี่ยน  
- แบบฟอร์มสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์  
- แบบฟอร์มสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์  
- แบบฟอร์มสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
- แบบฟอร์มสัญญาซื้อขายที่ดิน  
- แบบฟอร์มสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ  
- แบบฟอร์มสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์  
- แบบฟอร์มสัญญาจ้างการให้บริการรักษาความปลอดภัย  
- แบบฟอร์มสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการ