ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 36765 คน
(5) มากที่สุด 95.18 %
(4) มาก 0.43 %
(3) ปานกลาง 0.33 %
(2) น้อย 0.51 %
(1) น้อยที่สุด 3.56 %
ติดต่อสำนักกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
  1032 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล
  เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร
  10900
   
0-2271-8789-93
   
0-2271-8790,0-2271-8793
   
สายด่วน 1584