ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 79211 คน
(5) มากที่สุด 83.26 %
(4) มาก 8.08 %
(3) ปานกลาง 2.39 %
(2) น้อย 2.27 %
(1) น้อยที่สุด 4 %
ฝากคำถามทางกฏหมาย
หัวข้อกฏหมายที่สนใจ
กฏหมาย


สัญญา คดี
อื่นๆ
   
คำถาม :
ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :