ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 246230 คน
(5) มากที่สุด 62.02 %
(4) มาก 10.46 %
(3) ปานกลาง 8.84 %
(2) น้อย 8.52 %
(1) น้อยที่สุด 10.15 %
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชมเรา สำนักกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
นางสุภา โชติงาม
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 

สำนักกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

    (1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ และกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวข้อง

    (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น

ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม

    (3) ให้คำปรึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ ที่จำเป็นต่อ

การควบคุมดูแลการขนส่งทางบก

    (4) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

    (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย