ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 305743 คน
(5) มากที่สุด 63.8 %
(4) มาก 11.74 %
(3) ปานกลาง 7.85 %
(2) น้อย 7.58 %
(1) น้อยที่สุด 9.03 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๖๖) แสดงความเห็น
(ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แสดงความเห็น
qwd แสดงความเห็น
ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 (หลักการสำคัญเป็นการกำหนดหลักฐานการจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ผู้ผลิตออกมาจำหน่ายในลักษณะที่ตัวถังส่วนบรรทุกของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้เป็น กระบะพื้นเรียบ,กระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง) และตู้บรรทุก) รับฟังความเห็นระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566 แสดงความเห็น
ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการกำหนดสีและลักษณะของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 (หลักการสำคัญเป็นการกำหนดลักษณะย่อยของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) ที่ผู้ผลิตออกมาจำหน่ายในลักษณะที่ตัวถังส่วนบรรทุกของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้เป็น กระบะพื้นเรียบ,กระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง และตู้บรรทุก)เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตรถทันสมัยมากขึ้น) รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566 แสดงความเห็น
ร่าง ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด ประสิทธิภาพ ตำแหน่ง และเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้าง และด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. .... รับฟังระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2566 แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2565((กำหนดให้ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดชำระภาษีประจำปีระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึง วันที่ 30 ก.ย. 2565 ลงร้อยละ 90 ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติ) ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 69 ก ลงวันที่ 8 พ.ย. 2565) ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565((กำหนดให้ลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า(รถใหม่) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่จดทะเบียนภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 9 พ.ย. 2565 ได้รับลดภาษีประจำปีลงร้อยละ 80 ของอัตราที่กำหนดตาม (11) ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน) ประกาศราชกิจจา เล่ม 139 ตอนที่ 69 ก ลงวันที่ 8 พ.ย. 2565) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕(รายละเอียดปรากฎตามเอกสานแนบ) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการตรวจสภาพรถและเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566(ระเบียบมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการตรวจสภาพรถและเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(ระเบียบมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการตรวจสภาพรถของพนักงานตรวจสภาพตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566(ระเบียบมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ความเห็นชอบอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง(ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2566 ) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดอัตราค่าที่พักในอาคารที่พักของศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ลำลูกกา พ.ศ. 2566(ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2566) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะเป็นผู้ทำการฝึกอบรมแทนกรมการขนส่งทางบกสำหรับการขอขึ้นทะเบียนหรือขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ยื่นความประสงค์ขอเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งแทนกรมการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2)(มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 30 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. ....(พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. ....) ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ พ.ศ.2554(รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ พ.ศ.2554) ดาวน์โหลด
คำสั่งนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2565 เรื่อง การให้ความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565((แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ผู้มีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
รายงานผลคดีศาลปกครองกลาง(คดีหมายเลขดำที่ ๔๘๑/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๔/๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด(คดีหมายเลขดำที่ อ. 595/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1111/2563) ดาวน์โหลด
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
ข้อหารือ กรณีรถที่ตัดหม้อพักหรือเครื่องระงับเสียงออก เป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ดาวน์โหลด
หนังสือชี้แจงผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีแจ้งไม่ใช้รถแล้วขอคืนภาษีรถประจำปีที่ชำระไป ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัย ในรถโดยสารสาธารณะ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
แบบรับฟังความคิดเห็นการทบทวนประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดรัศมีวงเลี้ยวและระยะท้ายปัดของรถ พ.ศ. 2552 รายละเอียด
แบบรับฟังความคิดเห็นการทบทวนกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2549) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบำรุงรักษารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. .... รายละเอียด
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกม.ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเิ่มเติม รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ รายละเอียด
อ่านต่อ...