ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 78574 คน
(5) มากที่สุด 83.13 %
(4) มาก 8.14 %
(3) ปานกลาง 2.41 %
(2) น้อย 2.29 %
(1) น้อยที่สุด 4.03 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เปิดรับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2564 – 6 พฤษภาคม 2564) แสดงความเห็น
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงานและประสิทธิภาพห้ามล้อ และการให้ความเห็นชอบแบบคัสซีสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2554 แสดงความเห็น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙) แสดงความเห็น
ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... แสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2564 แสดงความเห็น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยให้ประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มีนาคม 2564 เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายต่อไป แสดงความเห็น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยให้ประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มีนาคม 2564 เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายต่อไป แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔(กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์ตามความตกลงระหว่างประเทศ ฉบับละ ๕๐๐ บาท) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒(ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๖ ก วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓((กำหนดอุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อื่นที่มีระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถมาใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ และขยายอายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้าง ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๑๐๗ ก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป) ) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔(แก้ไขระยะเวลา การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเป็นไม่เกินหกเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน และปรับกระบวนการดำเนินงานให้เป็นรูปแบบใหม่) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ให้ยกเว้นการทดสอบข้อเขียนกรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน ๑ ปี ระหว่างวันที่ ๔ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔ และให้ยกเว้นการทดสอบขับรถ กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน ๓ ปี ระหว่างวันที่ ๔ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. ๒๕๖๔(กำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นขอรับ และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ในท้องที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม(ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๔(เพิ่มเติมแบบของใบอนุญาตขับรถ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. ๑๙๖๘ ) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๓(กำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าของรถที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้ และกำหนดให้รถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและรถไฮบริดต้องติดเครื่องหมาย e หรือ s ที่ท้ายรถ เพื่อแสดงถึงการใช้กำลังไฟฟ้าในการขับเคลื่อน) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
คำสั่งกรมการขนส่งทางบกที่ ๒๓๔/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ(สาระสำคัญเป็นการมอบอำนาจให้ขนส่งจังหวัดดำเนินการเกี่ยวกับการฟ้องคดีประมูลหมายเลขทะเบียนรถ และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถมอบอำนาจช่วงให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ดำเนินการทางคดีในทางจำหน่ายสิทธิ เฉพาะกรณียอมรับตามคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การประนีประนอมยอมความ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีการกระจายความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจในการปฏิบัติราชการในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมการขนส่งทางบกที่ ๑๙๑/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด(สาระสำคัญ มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก มีอำนาจพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกในราชการบริหารส่วนภูมิภาค การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างและออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
ซักซ้อมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒(ด้วยได้มีประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 16 ก วันที่ 4 มีนาคม 25๖4 โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dlt.go.th , http://intranet.dlt.go.th และ http://elaw.dlt.go.th) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด(คดีหมายเลขดำที่ อ. 595/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1111/2563) ดาวน์โหลด
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 159/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เกี่ยวกับเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย(ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถของพนักงานตรวจสภาพตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๕) ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย(ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดกระจกกันลมหน้า กระจกกันลมหลัง และส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจกรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีเครื่องปรับอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๗) ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิเห็น เรื่อง "ปัญหากฎหมายการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ" ดาวน์โหลด
รายงานการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กทดแทนรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างคันเดิม พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพของเครื่องดับเพลิง สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ ๔ (รถบรรทุกวัสดุอันตราย) พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียด
อ่านต่อ...