ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 49144 คน
(5) มากที่สุด 95.85 %
(4) มาก 0.43 %
(3) ปานกลาง 0.39 %
(2) น้อย 0.5 %
(1) น้อยที่สุด 2.83 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถของพนักงานตรวจสภาพตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 20 กันยายน ๒๕๕๕ แสดงความเห็น
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 – 8 กุมภาพันธ์ 2564) แสดงความเห็น
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 – 8 กุมภาพันธ์ 2564) แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564) แสดงความเห็น
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 14 - 28 ธันวาคม 2563 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างนี้ แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓((กำหนดอุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อื่นที่มีระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถมาใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ และขยายอายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้าง ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๑๐๗ ก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป) ) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563(โดยประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ให้ยกเว้นการทดสอบข้อเขียนกรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน ๑ ปี ระหว่างวันที่ ๔ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔ และให้ยกเว้นการทดสอบขับรถ กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน ๓ ปี ระหว่างวันที่ ๔ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. ๒๕๖๔(กำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นขอรับ และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๔(กำหนดให้การขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่แพทยสภากำหนด ประกอบการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาต) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติมแบบใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. ๑๙๖๘ ในประกาศ ) ดาวน์โหลด
ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(กำหนดยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่ถึงกำหนดตรวจสภาพเพื่อเสียภาษีประจำปี หรือครบกำหนดตรวจสภาพตามรอบ ๔ เดือน หรือ ๖ เดือน เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่รวมถึงกรณีการตรวจสภาพเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก ๙ ปี เป็น ๑๒ ปี มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การส่งข้อมูลของศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(กำหนดให้ศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) งดส่งข้อมูลการเดินทางของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถยนต์รับจ้าง) ในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real time) เป็นการชั่วคราวถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่ต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและส่งให้กรมการขนส่งทางบกเมื่อมีการร้องขอ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๔๑๕.๕/ ว. ๗๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
หนังสือ คค 0419.3/ว.68 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2564 เรื่อง ให้กรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะขึ้นทะเบียนกรรมการใหม่(ให้กรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถที่ระบุไว้ในประกาศนี้ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะขึ้นทะเบียนกรรมการใหม่) ดาวน์โหลด
หนังสือ คค 0419.3/ว.68 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2564 เรื่อง ให้กรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะขึ้นทะเบียนกรรมการใหม่(ให้กรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถที่ระบุไว้ในประกาศนี้ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะขึ้นทะเบียนกรรมการใหม่) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด(คดีหมายเลขดำที่ อ. 595/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1111/2563) ดาวน์โหลด
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 159/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เกี่ยวกับเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
รายงานการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กทดแทนรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างคันเดิม พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพของเครื่องดับเพลิง สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ ๔ (รถบรรทุกวัสดุอันตราย) พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเข็มขัดนิรภัยและประเภทของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย พ.ศ. 2555 รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน 2 (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถและเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียด
อ่านต่อ...