ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 23266 คน
(5) มากที่สุด 92.99 %
(4) มาก 0.58 %
(3) ปานกลาง 0.46 %
(2) น้อย 0.73 %
(1) น้อยที่สุด 5.23 %
ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด และประสิทธิภาพของวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดด สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติอุปกรณ์สะท้อนแสงของรถ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบอุปกรณ์สะท้อนแสงของรถ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การวินิจฉัยการผ่านการทดสอบขับรถสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
กฎกระทรวงการกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2559(กฎกระทรวงนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และขนาดของรถ)(ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2559 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ(ปรับปรุงอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้มีความเหมาะสมกับระยะทางที่ใช้รับจ้างและเป็นธรรมแก่ผู้โดยสารยิ่งขึ้น) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI METER) พ.ศ. 2559(ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปิดรับแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) ขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ และให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะมารายงานตัวเพื่อคงสิทธิ์การเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ(ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดสถานที่รอรับคนโดยสารและหลัเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559(ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรี(ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ประกาศ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙)) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลรายการทะเบียนราษฎรแทนภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน(สาระสำคัญ (1) ใช้กับกรณีการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถเท่านั้น (2) ให้นายทะเบียนตรวจบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงประกอบข้อมูลทะเบียนราษฎร และบันทึกในแบบคำขอให้เจ้าของรถลงลายมือชื่อรับรองตัวตนและความถูกต้อง ข้อยกเว้น (1) กรณีไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทะเบียนราษฎร (2)กรณีผู้ยื่นคำขอยืนยันใช้ข้อมูลตามที่แจ้ง (3) การมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน (4) การดำเนินการของคนต่างด้าวเรื่องต่างๆ) ดาวน์โหลด
หนังสือ ที่ คค 0408/ว 142 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ซักว้อมความเข้าใจการขอจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน 12 ที่นั่ง และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม (เพิ่มเติม) (ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบและการใช้เอกสารเป็นหลักฐานแสดงสถานที่จอดรถ) ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2559(ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 159/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เกี่ยวกับเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 161/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติทางเทคนิคการประกวดราคา) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
บทความทางกฎหมาย เรื่อง "ใช้ป้ายแดงผิดกฎหมายหรือไม่" ดาวน์โหลด
เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ดาวน์โหลด
test ดาวน์โหลด
ประวัติของสำนักกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก ดาวน์โหลด
รวมความเห็นฉบับย่อข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่น รวม 70 เรื่อง ดาวน์โหลด
กรมการขนส่งทางบกหารือข้อกฎหมายกรณีการนำรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ไปใช้วิ่งรับส่งคนโดยสารนอกเขตจังหวัดที่จดทะเบียน และมีการตั้งจุดจอดรับคนโดยสาร (ตั้งจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดชลบุรี) ในลักษณะที่ทำเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 188/1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation : IO) กรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
ขอให้ทบทวนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 9/2558 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมาย) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 8/2558 รายละเอียด
อ่านต่อ...