ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 25716 คน
(5) มากที่สุด 93.6 %
(4) มาก 0.55 %
(3) ปานกลาง 0.42 %
(2) น้อย 0.67 %
(1) น้อยที่สุด 4.76 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่ใช้รับจ้างรับส้งนักเรียน) แสดงความเห็น
ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และระยะเวลาในการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และการติดตั้งแตรสัญญาณ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบแตรสัญญาณและแบบการติดตั้งแตรสัญญาณสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และระบบการทำงานร่วมกัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบเครื่องกำเนิดพลังงาน ระบบส่งกำลัง และระบบไอเสียสำหรับรถยนต์ พ.ศ. 2559 แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙(กำหนดให้นายทะเบียนกำหนดเงื่อนไขในเรื่องดังต่อไปนี้ไว้ในใบอนุญาต (๑) จำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก (๒) มาตรฐานดำเนินการในการประกอบการขนส่ง) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงการกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2559(กฎกระทรวงนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และขนาดของรถ)(ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2559 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙(ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI METER) พ.ศ. 2559(ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก ออกตามความในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย จำนวน ๖ ฉบับ( (๑) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น หรือที่ใช้สำหรับป้องกันอันตราย เมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ (๓) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนถ่าย การจัดวาง การผูกรัด การติดตรึง และการบรรทุก พ.ศ. ๒๕๕๙ (๔) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ (๕) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดทำและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ (๖) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อยกเว้นสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในลักษณะ หรือปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายน้อย พ.ศ. ๒๕๕๙ ) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และระบบการทำงานร่วมกัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบเครื่องกำเนิดพลังงาน ระบบส่งกำลัง และระบบไอเสียสำหรับรถยนต์ พ.ศ. 2559(มีผลใช้บังคับกับผู้ผลิตรถต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้ (1) แบบเครื่องกำเนิดพลังงาน ระบบส่งกำลัง และระบบไอเสียสำหรับรถยนต์นั่ง (M 1) และรถยนต์บรรทุก (N1) ที่ผลิต ประกอบ หรือนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้ผลิตรถต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ (2) แบบเครื่องกำเนิดพลังงาน ระบบส่งกำลัง และระบบไอเสียสำหรับรถยนต์นั่ง (M 1) และรถยนต์บรรทุก (N1) ที่ผลิต ประกอบ หรือนำเข้าก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 สามารถผลิต ประกอบ หรือนำเข้าต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ผลิตรถต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการในการดำเนินการของสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ พ.ศ. ๒๕๕๙(ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
หนังสือที่ คค ๐๔๐๘/ว ๓๓๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศกรมการขนส่งทางบก ออกตามความในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๘ ((๑) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น หรือที่ใช้สำหรับป้องกันอันตราย เมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ (๓) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนถ่าย การจัดวาง การผูกรัด การติดตรึง และการบรรทุก พ.ศ. ๒๕๕๙ (๔) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ (๕) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดทำและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ (๖) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อยกเว้นสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในลักษณะ หรือปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายน้อย พ.ศ. ๒๕๕๙ ) ดาวน์โหลด
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถและการมีใบอนุญาตขับรถในการบรรทุกวัตถุอันตราย((๑)การใช้รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์บรรทุกวัตดุอันตราย ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ ๔ (๒)การใช้รถส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตราย จะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการใช้รถในทางการค้าหรือธุรกิจของตนเอง ) ดาวน์โหลด
หนังซักซ้อมรถโรงเรียน ที่ คค 0408/ว.253 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เรื่อง นำส่งคำสั่งนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร ที่ 1 /2559 เรื่อง มอบหมายอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่าง และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่งนักเรียน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 159/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เกี่ยวกับเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 161/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติทางเทคนิคการประกวดราคา) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
รายงานผลการประชุมสัมมนา เรื่อง การนำหลักการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สิน (Asset Sharing) มาใช้ในคดียาเสพติดของประเทศไทย ดาวน์โหลด
รายงานผลการประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรมให้ปลอดภัย (Digital Signature) ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมการสัมมนาโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
รายงานผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย (เล่ม ๒) รายละเอียด
ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย (เล่ม ๑) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (ล่าสุด) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2559 (ส่งวาระเพิ่มเติม) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2559 รายละเอียด
อ่านต่อ...