ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 253280 คน
(5) มากที่สุด 62.92 %
(4) มาก 10.18 %
(3) ปานกลาง 8.61 %
(2) น้อย 8.29 %
(1) น้อยที่สุด 9.99 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550) โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายต่อไป แสดงความเห็น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้ยการจดทะเบียนรถยนต์บริการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แสดงความเห็น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำเตือนและแบบข้อความที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554) แสดงความเห็น
แบบการรับฟังความคิดเห็น ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักสูตร ระยะเวลา และหลักเกณฑ์การอบรมผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2560 แสดงความเห็น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การติดตั้งโทรทัศน์ และวิดิทัศน์ สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร) ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2566 แสดงความเห็น
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาดจำนวน และตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. .... (แสดงความเห็นตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 66- 23 มี.ค. 66) แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2565((กำหนดให้ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดชำระภาษีประจำปีระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึง วันที่ 30 ก.ย. 2565 ลงร้อยละ 90 ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติ) ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 69 ก ลงวันที่ 8 พ.ย. 2565) ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565((กำหนดให้ลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า(รถใหม่) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่จดทะเบียนภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 9 พ.ย. 2565 ได้รับลดภาษีประจำปีลงร้อยละ 80 ของอัตราที่กำหนดตาม (11) ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน) ประกาศราชกิจจา เล่ม 139 ตอนที่ 69 ก ลงวันที่ 8 พ.ย. 2565) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕(รายละเอียดปรากฎตามเอกสานแนบ) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระเบียบมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕(ระเบียบมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์บริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕(กำหนดเงื่อนไขการใช้รถยนต์บริการให้ใช้สำหรับให้บริการคนโดยสารระหว่าง ท่าอากาศยาน ท่าเรือเดินทะเล สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย ที่ทำการของผู้โดยสาร หรือที่ทำการของผู้บริการธุรกิจนั้น ที่ท้องที่การให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งต้องอยู่ในท้องที่ที่รถนั้นจดทะเบียน หรือให้บริการรับส่งคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวต้นทางอยู่ในท้องที่ที่รถนั้นจดทะเบียน หรือบริการให้เช่า ณ สถานที่บริการให้เช่าอยู่ในท้องที่ที่รถนั้นจดทะเบียน หากผิดเงื่อนไขให้นายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนรถยนต์บริการนั้น) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562(มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562(มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นหรือที่ใช้สําหรับป้องกันอันตราย เมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙(ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ พ.ศ.2554(รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ พ.ศ.2554) ดาวน์โหลด
คำสั่งนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2565 เรื่อง การให้ความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565((แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ผู้มีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)) ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดรัศมีวงเลี้ยวและระยะท้ายปัดของรถ พ.ศ. 2552(ณ วันที่ 25 มกราคม 2566) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
รายงานผลคดีศาลปกครองกลาง(คดีหมายเลขดำที่ ๔๘๑/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๔/๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด(คดีหมายเลขดำที่ อ. 595/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1111/2563) ดาวน์โหลด
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
ข้อหารือ กรณีรถที่ตัดหม้อพักหรือเครื่องระงับเสียงออก เป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ดาวน์โหลด
หนังสือชี้แจงผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีแจ้งไม่ใช้รถแล้วขอคืนภาษีรถประจำปีที่ชำระไป ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัย ในรถโดยสารสาธารณะ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
แบบรับฟังความคิดเห็นการทบทวนประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดรัศมีวงเลี้ยวและระยะท้ายปัดของรถ พ.ศ. 2552 รายละเอียด
แบบรับฟังความคิดเห็นการทบทวนกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2549) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบำรุงรักษารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. .... รายละเอียด
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกม.ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเิ่มเติม รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ รายละเอียด
อ่านต่อ...