ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 79211 คน
(5) มากที่สุด 83.26 %
(4) มาก 8.08 %
(3) ปานกลาง 2.39 %
(2) น้อย 2.27 %
(1) น้อยที่สุด 4 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การติดวัสดุสำหรับกรองแสงแดดสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 3 มิถุนายน 2564) แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด และการติดตั้งกล่องหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้าหรือสิ่งของสำหรับรถจักรยานยนต์ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องอุปกรณ์อื่นอันจำเป็นสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. .... เปิดแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 7 - 24 พฤษภาคม 2564 แสดงความเห็น
การรับฟังความคิดห็นร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการศึกษาอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เปิดรับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2564 – 6 พฤษภาคม 2564) แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔(พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคมท พ.ศ. ๒๕๖๔ ) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔(กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์ตามความตกลงระหว่างประเทศ ฉบับละ ๕๐๐ บาท) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒(ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๖ ก วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจกานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔(การนำรถมาเปลี่ยนประเภทเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ยื่นขอดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๕ สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ หรือที่สถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) ของรถนั้นตั้งอยู่ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสภาพของผู้ได้รับหนังสือรับรองโรงเรียนสอนขับรถ กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาเปลี่ยนสภาพเป็นนิติบุคคลและกรณีเป็นนิติบุคคลมีการควบรวมกิจการเปลี่ยนสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔(เป็นการขยายระยะเวลาในการยื่นขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตรายโดยไม่ต้องผ่านการอบรมและทดสอบสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ ๔) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การติดวัสดุสำหรับกรองแสงแดดสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. 2564(ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ในท้องที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม(ปรกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
ซักซ้อมการดำเนินการเปรียบเทียบปรับความผิดฐานไม่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๔๑๕.๓/ว. ๒๔๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤาภาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรีัยนสอนขับรถ(ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๔๑๙.๓/ว. ๒๑๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
ซักซ้อมการปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และการดำเนินการอื่น เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ที่ คค ๐๔๑๕.๖/ว. ๒๑๑๔ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
รายงานผลคดีศาลปกครองกลาง(คดีหมายเลขดำที่ ๔๘๑/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๔/๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด(คดีหมายเลขดำที่ อ. 595/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1111/2563) ดาวน์โหลด
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
ขอหารือเรื่องรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของโรงเรียน ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
หารือเรื่องการดำเนินงานในรูปแบบของผู้ประกอบการรับจัดการขนส่ง ดาวน์โหลด
หารือการประมูลหมายแผ่นป้ายทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ รายละเอียด
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กทดแทนรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างคันเดิม พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียด
อ่านต่อ...