ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 40330 คน
(5) มากที่สุด 95.53 %
(4) มาก 0.42 %
(3) ปานกลาง 0.3 %
(2) น้อย 0.48 %
(1) น้อยที่สุด 3.27 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมาย พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาดและประสิทธิภาพของวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดด สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลสำหรับผู้พิการที่แปรสภาพมาจากรถจักรยานยนต์ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์ฟรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการอบรม การฝึกหัดขับรถและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. .... แสดงความเห็นระหว่างวันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2562 แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562(กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กรณีการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างให้ลูกหนี้เช่าซ์้อ สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่กัน ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. 2562(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อ สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่กัน ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3) ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒(ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ราชกิิจจา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๓ ก ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออก การต่ออายุ การพักใช้และเพิกถอน ใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๒(ระเบียบนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศลงราชกิิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๗ ง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) มีผลใช้บังคับ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๑(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ระเบียบลงราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีผล ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๑(ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒(รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีกำลังพิกัดของมอเตอรืไฟฟ้าไม่นอ้ยกว่า ๒๕๐ วัตต์ แต่ไม่เกิน ๔ กิโลวัตต์ ต้องสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดในขณะที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และต่อเนืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที ) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนเคุณสมบัติด้านการลุกไหม้หรือการลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒(เป็นการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนเคุณสมบัติด้านการลุกไหม้หรือการลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนเคุณสมบัติด้านการลุกไหม้หรือการลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกไปอีก ๑ ปี จากเดิมวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการในการดำเนินการสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ พ.ศ. ๒๕๖๒(ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
ซักซ้อมการปฏิบัติตามประกาศ ขบ. การใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว หรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙ (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๔๐๘/ว๑๙๖ ลว ๒๗ มิ.ย. ๕๙) ดาวน์โหลด
คำสั่งมอบอำนาจในการดำเนินการคดีเกี่ยวกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ(สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒) ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มมาตรา ๙ (๙) กำหนดให้รถของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศและเจ้าหน้าที่สำนักงานดังกล่าว ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม เว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีผลบังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๔๐๘/ว.๒๒๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 159/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เกี่ยวกับเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 161/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติทางเทคนิคการประกวดราคา) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
รายงานสัมมนาการปรับปรุงกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมประชุม "กรณีสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทยขอใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์พิเศษ" ดาวน์โหลด
รายงานผลการสัมมนาเรื่อง นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา 1st International ADR Conference ดาวน์โหลด
การประชุมคณะทำงานเพื่อการศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติวิสาหกืจเริ่มต้น พ.ศ. .... ดาวน์โหลด
รายงานผลการสัมมนา "โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (e Tuk Tuk)" 10 ตค. 2560 ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ 2/2562 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบฯ 1/2562 รายละเอียด
รายงานผลการประชุมตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. (รวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เข้าด้วยกัน) ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๑๓๒๗/๒๕๖๐ รายละเอียด
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 427/2561 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติ การสั่งการ การลงนาม ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการสั่งซื้อ การสั่งจ้าง การเลิกซื้อ การเลิกจ้าง การลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในสัญญาหรือขอตกลง ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งวินและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 รายละเอียด
อ่านต่อ...