ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 27790 คน
(5) มากที่สุด 93.98 %
(4) มาก 0.52 %
(3) ปานกลาง 0.4 %
(2) น้อย 0.63 %
(1) น้อยที่สุด 4.47 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะสี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถ ที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงอำนาจ ของนายทะเบียนในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และกำหนด บทกำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ) แสดงความเห็น
ร่างกฎกระทรวงการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่ใช้รับจ้างรับส้งนักเรียน) แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2560(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2560 เป็นต้นไป (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 22 ก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560) สาระสำคัญ 1. กำหนดอำนาจเพิ่มเติมให้นายทะเบียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบที่มีสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) ของผู้นั้นตั้งอยู่ พิจารณาเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะของผู้นั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (2) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถขับรถจักรยานยนต์สาธารณะได้ (3) ให้หรือยินยอมให้ผู้อื่นขับรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเพื่อการรับจ้างหรือใช้หมายเลขประจำตัวคนขับของตน (4) ใช้หมายเลขประจำตัวคนขับไม่ตรงตามที่คณะกรรมการกำหนดให้ (5) ไม่ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อการรับจ้างเกินหกเดือนโดยไม่มีเหตุอันสมควร (6) มีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่ากระทำการอันเป็นภัยต่อผู้โดยสาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 2. กำหนดขั้นตอนและวิธีการพิจารณาและมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะไว้โดยเฉพาะ) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 22 ก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560) สาระสำคัญ ผู้ขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ที่นำมาขอจดทะเบียน และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (2) มีหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจากคณะกรรมการประจำจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการประจำท้องที่ที่ได้รับมอบหมาย (3) มีหมายเลขประจำตัวคนขับและสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) ตามที่คณะกรรมการประจำจังหวัดกำหนด (4) รถจักรยานยนต์ต้องมีเครื่องยนต์ที่มีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร เว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องกำเนิดพลังงานอย่างอื่นนอกจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน ต้องมีกำลังตามที่อธิบดีประกาศกำหนด (5) รถจักรยานยนต์ต้องมีส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น (6) ปฏิบัติตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ”) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙(กำหนดให้นายทะเบียนกำหนดเงื่อนไขในเรื่องดังต่อไปนี้ไว้ในใบอนุญาต (๑) จำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก (๒) มาตรฐานดำเนินการในการประกอบการขนส่ง) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถและเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560(สาระสำคัญ 1. กำหนดให้รถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป ที่นั่งตอนหน้าที่อยู่ด้านริมสุดต้องมีพนักพิงศีรษะ สำหรับที่นั่งอื่นอาจมีพนักพิงศีรษะหรือไม่ก็ได้ (จากเดิมทุกที่นั่งต้องมีพนักพิงศีรษะ) 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559(สาระสำคัญ : กำหนดให้เพื่มการอบรมและเนื้อหาหลักสูตรสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว (2 ปี) ใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคล (5 ปี) ใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม จากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙(ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560 เป็นต้นไป (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 12 มกราคม 2560 สาระสำคัญ 1. รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจำทาง ในเส้นทางหมวด 2 ที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร ที่ครบรอบต่ออายุทะเบียนในงวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียนในงวดนี้ 2. สำหรับรถที่ครบรอบต่ออายุทะเบียนในงวดอื่น ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบสมุดประจำรถ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๕๕ ง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 49 ง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560)) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
คู่มือการจัดทำ Infographic ด้วยโปรแกรม Edraw Mind Map (Free version)(เนื่องจากการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Infographic โดยใชโปรแกรม Microsoft powerpoint ซึ่งใชงานค่อนข้างยาก ไม่สะดวก ไม่มีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างรูปภาพ บัดนี้ ได้มีโปรแกรมสำเร็จรูปคือ “โปรแกรม Edraw Mind Map (Free version)” ที่จะใช้สำหรับการจัดทำข้อมูลในรูปแบบ Infographic ให้มีความสวยงาม และใชงานได้ง่าย สะดวก จึงได้จัดทำ “คู่มือการจัดทำ Infographic ด้วยโปรแกรม Edraw Mind Map (Free version)” เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน ) ดาวน์โหลด
คำสั่งนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่าง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560(สาระสำคัญ มอบหมายอำนาจในการพิจารณาอนุญาตรถที่ใช้เพื่อการทดสอบ โดยให้ยื่นคำขอหนังสืออนุญาตและเครื่องหมายแสดงการใช้รถได้ที่ ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
การดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (สาระสำคัญ (๑) ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ คค ๐๔๐๘/ว ๐๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ (๒) ให้นำรถเข้าตรวจสอบได้ทั้งกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา (๒) ให้บันทึกการตรวจสอบลงในเว็บไชต์ httP://gpstmc.dlt.go.th/dltgps ) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 159/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เกี่ยวกับเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 161/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติทางเทคนิคการประกวดราคา) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
รายงานผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการเข้าถึงข้อมูลการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center) ครั้งที่ 3/2559 ดาวน์โหลด
รายงานผลการประชุมสัมมนา เรื่อง การนำหลักการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สิน (Asset Sharing) มาใช้ในคดียาเสพติดของประเทศไทย ดาวน์โหลด
รายงานผลการประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรมให้ปลอดภัย (Digital Signature) ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมการสัมมนาโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. (รวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เข้าด้วยกัน) รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการยกร่างอนุบัญญัติ (Steering Committee) ๑/๒๕๖๐ รายละเอียด
รายงานผลการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับการใช้ความเร็วที่เหมาะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ รายละเอียด
รายงานผลการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... รายละเอียด
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนร่างกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๔๔๙ รายละเอียด
อ่านต่อ...