ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 48496 คน
(5) มากที่สุด 95.8 %
(4) มาก 0.43 %
(3) ปานกลาง 0.39 %
(2) น้อย 0.51 %
(1) น้อยที่สุด 2.87 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 – 8 กุมภาพันธ์ 2564) แสดงความเห็น
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 – 8 กุมภาพันธ์ 2564) แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564) แสดงความเห็น
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 14 - 28 ธันวาคม 2563 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างนี้ แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบบริการทางเลือก พ.ศ. .... แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓((กำหนดอุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อื่นที่มีระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถมาใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ และขยายอายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้าง ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๑๐๗ ก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป) ) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563(โดยประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก ๙ เป็น ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔((กำหนดให้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและ ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ต้องผ่านการตรวจสภาพรถรายการที่กำหนด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน โครงสร้างและตัวถัง ที่นั่งผู้ขับรถ ที่นั่งคนโดยสาร และพนักพิงศรีษะ เข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย สีรถ เครื่องปรับอากาศ และที่เก็บสัมภาระ จึงจะได้รับการขยายอายุการใช้งานจาก ๙ ปี เป็น ๑๒ ปีนับแต่ วันที่รถยนต์นั้นจดทะเบียนครั้งแรก ตามกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน เพื่อขยายอายุการใช้งานจาก ๙ ปี เป็น ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔((กำหนดขั้นตอนและเอกสารประกอบในการยื่นขอดำเนินการขยายอายุการใช้งานรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อขยายอายุการใช้งานจาก ๙ ปีเป็น ๑๒ ปี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI-METER) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔((ให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI METER) ที่ได้รับการขยายอายุการใช้งานเป็นสิบสองปี โดยให้มาตรค่าโดยสารที่ติดตั้งกับรถดังกล่าวให้มีอายุการใช้งาน ๑๒ ปี นับแต่วันใช้งานครั้งแรก ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ความเห็นชอบเครื่องสื่อสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔(ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ความเห็นชอบเครื่องสื่อสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ (เห็นชอบให้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือนเป็นเครื่องสื่อสารสำหรับรถยนต์รับจ้างของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)) ดาวน์โหลด
ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ให้เจ้าของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนนำรถไปตรวจสภาพ(ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ให้เจ้าของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนนำรถไปตรวจสภาพ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้กรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะขึ้นทะเบียนกรรมการใหม่(ให้กรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ ซึ่งขึ้นทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถที่ระบุไว้ในปรกาศนี้ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศขึ้นทะเบียนกรรมการใหม่) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๔๑๕.๕/ ว. ๗๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
หนังสือ คค 0419.3/ว.68 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2564 เรื่อง ให้กรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะขึ้นทะเบียนกรรมการใหม่(ให้กรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถที่ระบุไว้ในประกาศนี้ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะขึ้นทะเบียนกรรมการใหม่) ดาวน์โหลด
หนังสือ คค 0419.3/ว.68 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2564 เรื่อง ให้กรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะขึ้นทะเบียนกรรมการใหม่(ให้กรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถที่ระบุไว้ในประกาศนี้ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะขึ้นทะเบียนกรรมการใหม่) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด(คดีหมายเลขดำที่ อ. 595/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1111/2563) ดาวน์โหลด
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 159/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เกี่ยวกับเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ดาวน์โหลด
รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ดาวน์โหลด
การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย" ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการพัฒนาระบบ e-Learning และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ที่ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรด้านการตรวจสภาพรถทั้งภาครัฐและเอกชน ดาวน์โหลด
การประชุมระดมความคิดเห็น “ปลดล็อคอุปสรรค ปรับกฎเกณฑ์ เพื่อ SMEs ไทย ส่งเสริมให้ธุรกิจร้านอาหาร สตรีทฟู้ด และฟู้ดทรัคเติบโต” ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กทดแทนรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างคันเดิม พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพของเครื่องดับเพลิง สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ ๔ (รถบรรทุกวัสดุอันตราย) พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเข็มขัดนิรภัยและประเภทของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย พ.ศ. 2555 รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน 2 (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถและเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียด
อ่านต่อ...