ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 34398 คน
(5) มากที่สุด 94.94 %
(4) มาก 0.44 %
(3) ปานกลาง 0.34 %
(2) น้อย 0.52 %
(1) น้อยที่สุด 3.76 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนต์ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักฐานรับรองผลการเรียน พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. …. แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักฐานรับรองผลการเรียน พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ. 2560(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 81 ก วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 81 ก วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2560(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2560 เป็นต้นไป (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 22 ก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560) สาระสำคัญ 1. กำหนดอำนาจเพิ่มเติมให้นายทะเบียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบที่มีสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) ของผู้นั้นตั้งอยู่ พิจารณาเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะของผู้นั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (2) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถขับรถจักรยานยนต์สาธารณะได้ (3) ให้หรือยินยอมให้ผู้อื่นขับรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเพื่อการรับจ้างหรือใช้หมายเลขประจำตัวคนขับของตน (4) ใช้หมายเลขประจำตัวคนขับไม่ตรงตามที่คณะกรรมการกำหนดให้ (5) ไม่ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อการรับจ้างเกินหกเดือนโดยไม่มีเหตุอันสมควร (6) มีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่ากระทำการอันเป็นภัยต่อผู้โดยสาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 2. กำหนดขั้นตอนและวิธีการพิจารณาและมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะไว้โดยเฉพาะ) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๑(ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI - METER) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560((ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 300ง วันที่ 4 ธันวาคม 2560)) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษ พ.ศ. 2560(ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษ พ.ศ. 2560 ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ พ.ศ. 2560 (เพื่อกำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน UNECE R14) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับรองแบบการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ พ.ศ. 2560 (เพื่อกำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับรองแบบการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน UNECE R16) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและพนักพิงศีรษะของรถยนต์ พ.ศ. 2560 (เพื่อกำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและพนักพิงศีรษะของรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน UNECE R17 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 98 ง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
หนังสือเเวียน คค 0408/ว421 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักรียน (เพิ่มเติม)(- กำหนดให้รถที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้้รับจ้างรับส่งนักเรียน สามารถติดฟิล์มกรองแสงแบบใสหรือชนิดใส ที่กระจกกันลมด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง โดยให้แสงส่องผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือสามารถมองเห็นสภาพภายในรถได้อย่างเป็นอย่างดี) ดาวน์โหลด
หนังสือเเวียน คค 0408/ว424 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการออกใบอนุญาตขับรถให้กับคนต่างด้าว แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน(- กำหนดวิธีปฏิบัติในการออกใบอนุญาตขับรถให้กับแรงงานสัญชาติลาว กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม ที่ได้รับหลักฐานผ่านการพิสูตน์สัญชาติ ตรวจลงตรา VISA ให้อยู่ในประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 - สำหรับการออกใบขับขี่ให้ คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาตพันธุ์รวมทั้งบุตรที่เกิดในไทย และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ยังคงมีแนวทางปฏิบัติตามตามี่ทกำหนดไว้เดิมทุกประการ) ดาวน์โหลด
ซักซ้อมความเข้าใจการใช้หลักฐานเพื่อขอยกเว้นการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ(กำหนดให้หลักฐานผ่านการอบรมจากโรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งางบกรับรอง หรือหน่วยงานภาครัฐที่ทำ MOU. กับกรมการขนส่งทางบก ทั้งในระบบเดิม และระบบโรงเรียนสอนขับรถอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom) สามารถใช้เป็นหลักฐานยกเว้นการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 159/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เกี่ยวกับเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 161/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติทางเทคนิคการประกวดราคา) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
การประชุมคณะทำงานเพื่อการศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติวิสาหกืจเริ่มต้น พ.ศ. .... ดาวน์โหลด
รายงานผลการสัมมนา "โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (e Tuk Tuk)" 10 ตค. 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8 ธค.2560 ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการของเสียจากซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๓ ดาวน์โหลด
สัมมนาหัวข้อ เรื่อง องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2560 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2560 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2560 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกและแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. (รวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เข้าด้วยกัน) รายละเอียด
อ่านต่อ...