ท่านมีความพึ่งพอใจในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย หรือไม่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
จำนวนผู้ให้คะแนน 244988 คน
(5) มากที่สุด 61.84 %
(4) มาก 10.51 %
(3) ปานกลาง 8.89 %
(2) น้อย 8.56 %
(1) น้อยที่สุด 10.19 %

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ร่างประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กำหนดสีของรถยนต์รับจ้างที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของ ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่ตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 ) แสดงความเห็น
ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วย การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2564) แสดงความเห็น
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แสดงความเห็น
ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์บริการ รถยนต์สาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. .... แสดงความเห็น
อ่านต่อ...
   
กฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
กฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และการแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔(พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคมท พ.ศ. ๒๕๖๔ ) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ระเบียบ
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ (การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ที่สิ้นอายุเกินกว่า ๓ ปี ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๔(ขยายระยะเวลา การยกเว้นทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ กรณีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกินกว่า ๑ ปี หรือ ๓ ปี ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๔(การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ และการทดสอบขับรถบนถนนหรือทางหลวงตามเส้นทางที่นายทะเบียนกำหนด ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอบรมและทดสอบผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอบรมและทดสอบผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลว. ๘ กันยายน ๒๕๖๔ (ขยายเวลาการใช้บัตรประจำตัวและการต่ออายุบัตรประจำตัว)) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔(ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการในการดำเนินการของสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
อื่นๆ
ซักซ้อมความเข้าใจประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔(ที่ คค ๐๔๑๙.๓/ว ๔๘๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(หนังสือกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๔๑๕.๓/ว. ๔๗๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ ๕๔๙/๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงมาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒)(สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
คดีที่น่าสนใจ
รายงานผลคดีศาลปกครองกลาง(คดีหมายเลขดำที่ ๔๘๑/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๔/๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด(คดีหมายเลขดำที่ อ. 595/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1111/2563) ดาวน์โหลด
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๐/๒๕๕๖( เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร แต่เจ้าของรถเองก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย)) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 137/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จัวหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรายงานประจำวัน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 150/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน) ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 145/2556 (เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
บทความที่น่าสนใจ
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการยกร่างกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล และรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... (ฉบับสมบูรณ์) ดาวน์โหลด
หารือปัญหาข้อกฎหมาย ดาวน์โหลด
หารือการจดทะเบียนรถพยาบาลของมูลนิธิอัลมะฮัดอัลอิสลามีบาตัสกูบู ดาวน์โหลด
ขอหารือเรื่องรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของโรงเรียน ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
ข้อมูลการดำเนินการด้านกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกจนนำไปสู่วิถี New Normal ดาวน์โหลด
อ่านต่อ...
   
ข่าวสำนักกฎหมาย
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ รายละเอียด
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขปัญหาสำคัญในทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด
ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็น ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กทดแทนรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างคันเดิม พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียด
อ่านต่อ...